PRAVILA NAGRADNE IGRE ‘ZLATNA KARTA’

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14., 114/22.) i članka 3. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 08/2010.), uz odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske izdano 9. svibnja 2023. u Zagrebu, KLASA: UP/I-460-02/23-01/213, URBROJ: 513-07-21-01-23-2,

Gradsko kazalište Trešnja, Mošćenička 1, Zagreb, OIB: 28265486672

donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „ZLATNA KARTA“

 

Članak 1.

Priređivač

Gradsko kazalište Trešnja, Mošćenička 1, Zagreb, OIB: 28265486672 (dalje: Priređivač) priređuje nagradnu igru na području Republike Hrvatske.

 

 

Članak 2.

Svrha

Svrha nagradne igre je promidžba Priređivača kroz prodaju ulaznica za predstave Priređivača, uz kupnju limited edition Kraš čokolade Čoksa.

Članak 3.

Trajanje

Nagradna igra započinje 15. svibnja 2023. i traje do 15. svibnja 2027.

Nagradna igra sastoji se i organizirana je u 20 kola, odnosno od ukupno 20 nagrada.

Članak 4.

Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja, iznosi 7.000,00 EUR / 52.741,50 HRK (PDV uključen)*.

Godišnja vrijednost nagrade iznosi 1.750,00 EUR / 13.185,38 HRK (PDV uključen)*, a nagradna igra se održava kroz četiri kalendarske godine.

Vrijednost jedne (1) Zlatne karte je 350,00 EUR / 2.637,07 HRK (PDV uključen)*, a nagradni fond se sastoji od pet (5) Zlatnih karata godišnje.

Jedna Zlatna karta (nagrada) sadrži:

 • 100 Kraševih čokolada Čoksa (u vrijednosti: 95,00 EUR/ 715,77 HRK (PDV uključen)*)
 • ulaznicu za posjet Muzeju čokolade Zagreb za dobitnika i cijeli njegov razred (u vrijednosti 165,00 EUR / 1.243,20 HRK*)
 • ulaznicu za posjet Kraš tvornici čokolade (u vrijednosti 30,00 EUR / 226,03 HRK*)
 • po jednu ulaznicu za svaki naslov predstava Priređivača koje će igrati u jednoj kalendarskoj godini (u vrijednosti 60,00 EUR / 452,07 HRK.*)

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 5.

Uvjeti sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge pravne osobe koja sudjeluje u provedbi ove nagradne igre.

Za sudjelovanje je potrebno kupiti ulaznicu za bilo koju predstavu koja je na repertoaru Priređivača u bilo kojem terminu i u bilo kojem danu tijekom četiri kazališne sezone te uz ulaznicu kupiti limited edition Kraševu čokoladu Čoksa. Svaka kupljena čokolada sadrži dva ista kupona sa serijskim brojem, a sudionik odmah po kupovini čokolade jedan kupon stavlja u za to predviđenu kutiju kod Priređivača, a drugi kupon zadržava kod sebe.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri voditelju obrade osobnih podataka – Priređivaču, daje privolu na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona), u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18.). Prilikom kupovine čokolade, sudionik ostavlja svoje osobne podatke i potpisuje navedenu privolu. Sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri prihvaća obvezu objave imena za potrebe Priređivača nagradne igre (u slučaju dobitka). Ako je sudionik maloljetan, privolu potpisuje njegov roditelj ili skrbnik.

Sudionik na način opisan u ovome članku ulazi u nagradno izvlačenje kola za razdoblje u kojem je ulaznica i čokolada kupljena te ima priliku osvojiti Zlatnu kartu.

Svaki sudionik može nagradu osvojiti samo jednom.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 6.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenja nagrada održat će se u 20 (dvadeset) kola i to nakon isteka svakog kola od nagradne igre.

Javna izvlačenja će se odvijati u sjedištu Priređivača u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

Javna izvlačenja će se odvijati na način da se iz bubnja u koji su ušli svi kuponi kupljenih čokolada, slučajnim odabirom izvuče jedan kupon sa serijskim brojem, a dobitnik Zlatne karte je sudionik koji ima kupon s istim serijskim brojem.

Za svako pojedino razdoblje, bit će izvučen po jedan dobitnik nagrade.

Izvlačenje nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 1. nagradno izvlačenje – 20.6.2023.

za sve prijave u razdoblju od 15.5.2023. do 19.6.2023.

 1. nagradno izvlačenje – 6.11.2023.

za sve prijave u razdoblju od 1.9.2023. do 5.11.2023.

 1. nagradno izvlačenje – 8.1.2024.

za sve prijave u razdoblju od 6.11.2023. do 7.1.2024.

 1. nagradno izvlačenje – 11.3.2024.

za sve prijave u razdoblju od 8.1.2024. do 10.3.2024.

 1. nagradno izvlačenje – 3.5.2024.

za sve prijave u razdoblju od 11.3.2024. do 2.5.2024.

 1. nagradno izvlačenje – 20.6.2024.

za sve prijave u razdoblju od 3.5.2024. do 19.6.2024.

 1. nagradno izvlačenje – 6.11.2024.

za sve prijave u razdoblju od 1.9.2024. do 5.11.2024.

 1. nagradno izvlačenje – 8.1.2025.

za sve prijave u razdoblju od 6.11.2024. do 7.1.2025.

 1. nagradno izvlačenje – 11.3.2025.

za sve prijave u razdoblju od 8.1.2025. do 10.3.2025.

 1. nagradno izvlačenje – 5.5.2025.

za sve prijave u razdoblju od 11.3.2025. do 4.5.2025.

 1. nagradno izvlačenje – 17.6.2025.

za sve prijave u razdoblju od 5.5.2025. do 16.6.2025.

 1. nagradno izvlačenje – 6.11.2025.

za sve prijave u razdoblju od 1.9.2025. do 5.11.2025.

 1. nagradno izvlačenje – 8.1.2026.

za sve prijave u razdoblju od 6.11.2025. do 7.1.2026.

 1. nagradno izvlačenje – 11.3.2026.

za sve prijave u razdoblju od 8.1.2026. do 10.3.2026.

 1. nagradno izvlačenje – 5.5.2026.

za sve prijave u razdoblju od 11.3.2026. do 4.5.2026.

 1. nagradno izvlačenje – 18.6.2026.

za sve prijave u razdoblju od 5.5.2026. do 17.6.2026.

 1. nagradno izvlačenje – 6.11.2026.

za sve prijave u razdoblju od 1.9.2026. do 5.11.2026.

 1. nagradno izvlačenje – 11.1.2027.

za sve prijave u razdoblju od 6.11.2026. do 10.1.2027.

 1. nagradno izvlačenje – 11.3.2027.

za sve prijave u razdoblju od 11.1.2027. do 10.3.2027.

 1. nagradno izvlačenje – 17.5.2027.

za sve prijave u razdoblju od 11.3.2027. do 15.5.2027.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s kupljenim ulaznicama za različite predstave Priređivača i kupljenim čokoladama. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom cijelog trajanja nagradne igre. U slučaju da dobitnik ne ispunjava uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, njegova prijava se proglašava nevažećom, a nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Ako u pojedinom kolu zbog nedovoljnog broja sudionika igre ili drugog razloga, izvlačenje nagrada ne bude održano, nepodijeljena nagrada izvući će se u sljedećem kolu.

Nagrade se izvlače i dodjeljuju dobitnicima koji su se u nagradnu igru uključili na način opisan u ovim pravilima.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji se potpisan od svih članova komisije dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 7.

Objava dobitnika, način i rok preuzimanje nagrada

Priređivač će objaviti ime dobitnika na svojoj web adresi u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja nagrade te će na e-mail adresu obavijestiti dobitnika o osvojenoj Zlatnoj karti.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime.

Dobitnik nagradu (Zlatnu kartu) preuzima u sjedištu Priređivača te prilikom preuzimanja potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade. U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, Priređivač je ovlašten nagradu predati trećoj osobi koja je na odgovarajući način opunomoćena od strane dobitnika. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagradu preuzima njegov roditelj ili skrbnik. Sve obveze Priređivača prema dobitnicima prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

Dobitnik je dužan preuzeti nagradu (Zlatnu kartu) u roku od najviše 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u navedenom roku, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam (8) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka, obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok od 10 (deset) dana za podizanje nagrada.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu (Zlatnu kartu), gubi pravo na nagradu.

Članak 8.

Obrada osobnih podataka

Sudionik u nagradnoj igri sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka, za što daje privolu. Priređivač će za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri od sudionika prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime te e-mail adresu i broj telefona. Svi podaci o sudioniku koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije nagradne igre te se neće prosljeđivati trećim osobama, izuzev Ministarstvu financija Republike Hrvatske radi izvršenja obveze Priređivača iz članka 6. stavka 8. ovih Pravila.

Članak 9.

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešni i nepotpuni podaci, kao i pogrešna i nepotpuna privola za davanje suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka nevažeće su te osoba koja je dala takve podatke nema pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 10.

Objava Pravila

Pravila nagradne igre Priređivač će objaviti na svojoj web adresi prije početka nagradne igre, odnosno po dobivenom rješenju Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 11.

Otkaz ili prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice Priređivača. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Priređivač ima pravo otkazati nagradnu igru za vrijeme njena trajanja, isticanjem obavijesti o otkazu igre na web stranici Priređivača, bez navođenja razloga za to. U tom slučaju prestaju sve obveze Priređivača prema sudionicima, izuzev obveze da osobi koja je već osvojila nagradu (dobitniku) dodijeli nagradu sukladno ovim pravilima.

Članak 12.

Valjanost pravila i nadležnost suda

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija Republike Hrvatske na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, pokušat će se spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim pravilima primjenjuje se Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara.

 

 

Priređivač:

Gradsko kazalište Trešnja

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna.

Centar za postavke privatnosti

Google Analytics

Ne želim praćenje mojih aktivnosti na stranici.
Isključite kako bi onemogućili GA kolačiće.
Ukoliko ste dali pristanak na Demografsko i interesno praćenje korištenja stranice ovaj kolačić će vam biti serviran.

_ga